ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  152
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,255
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,544
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  667,684
  IP :  18.232.51.69
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ความเป็นมา
        มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด้วยความคิดริเริ่มของ ฯพณฯ เปรม ติณสูลานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องจากในระหว่างที่ท่านได้มารับราชการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร จึงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นเท่าเทียมกับภาคอื่น ๆ  โดยท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า การศึกษาการศาสนา การวัฒนธรรม และการกีฬาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนดีขึ้น จึงได้จัดตั้งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ขึ้นมา เพื่อนำดอกผลของกองทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มาใช้เพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษา การศาสนาการวัฒนธรรมและการกีฬา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2528 มีเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 3,000,000 บาท โดยระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
          3. เพื่อการกุศลสาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ คณะกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง และผุ้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน 44 คน
 
        มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ทุกปี โดยได้รับทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ดังนี้
        1. ประเภทต่อเนื่อง ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษา
        2. ประเภทรายปี ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา, นักเรียนพิการทางปัญญา และทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดังนี้
 
       1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
       2. มีฐานะยากจน
       3. มีความประพฤติดี
       4. มีผลการเรียนดี

มี 2 ประเภท
        ประเภทที่ 1 ทุนต่อเนื่องได้รับจนจบหลักสูตร ทุนละ       8,000  บาท
        ประเภทที่ 2 ทุนรายปี (ได้ปีการศึกษาเดียว) ทุนละ         8,000  บาท

การคัดเลือก โดย 
        การสัมภาษณ์ และให้นักศึกษาส่งเอกสารข้อมูลส่วนตัว ได้แก่

          1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน 1 แผ่น
          2. แบบคำขอรับทุน (ขอได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์นี้)
         
        นักศึกษาที่มีสนใจและมีคุณสมบัติให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของงานทุนอยู่เป็นประจำทุนนี้มีมีการคักเลือกใหม่เมื่อผู้ที่ได้เดิมครบกำหนดระยะเวลาของเงื่อนไขทุน โดยจะอยู่ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางสำนักงานการศึกษาพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 1 จะแจ้งมายังมหาวิทยาลัย ให้ประกาศรับสมัคร

 
        ดาวน์โหลดใบสมัคร