ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  945
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,234
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  667,374
  IP :  3.83.188.254
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เกี่ยวกับหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน 
 
               (ภาษาไทย)   งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
               (ภาษาอังกฤษ)  
Kalasin   Rajabhat  University  Alumni  Relations (KSUAR


 
 

ลักษณะการบริหารงาน

               บริหารงานในสังกัดกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา   กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 


หลักการและเหตุผล

                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย  โครงการจัดตั้งงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้านการประสานงานระหว่างนักศึกษากับศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษา  ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจน การให้และรับข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าให้มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยรวม  และเพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนิสิตของมหาวิทยาลัยที่เรียนดีแต่ยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสได้ตอบแทนมหาวิทยาลัย ตลอดจนแสดงออกในการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนศิษย์สถาบันเดียวกันและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยให้เกิดเครือข่ายสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
 

วัตถุประสงค์

          
1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยฯ
             2.  เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
             3.  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ
             4.  เพื่อจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า  จัดหาทุน สนับสนุนการศึกษา แก่คณะฯ และสถาบันฯ
             5.  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้ากับสมาชิก รุ่นพี่-รุ่นน้อง และสังคมทั่วไป
             6.  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกรุ่นพี่-รุ่นน้อง
             7.  เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ แก่คณะฯ  และสถาบัน
             8.  สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม