ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560        สรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-1     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,501
  เยี่ยมชมปีนี้ :  2,501
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  509,515
  IP :  54.91.16.95
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  27-07-2560
5ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว ***โปรดอ่านคำแนะนำก่อนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ***        
1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                      
2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย                                                            
 2.1ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้ เช่น 59210403512 *เฉพาะรหัส 59ให้ใส่เลขที่ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ESS  2.2ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูล เช่น 14กรกฎาคม 2560                                                     
3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                                 
4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด    
5.เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการกู้ยืมตามระเบียบใหม่ ปี 2560เป็นต้นไป                                                    
  5.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                            
  5.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีอายุไม่ครบ 20ปี บริบูรณ์เท่านั้น) จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                                                
  5.3แบบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองแล้วเท่านั้น                                                         
หมายเหตุ
1.ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้ นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้

2.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้รอประกาศรายชื่อในรอบที่ 3 ต่อไป ขณะนี้งานทุนการศึกษากำลังขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เนื่องจากยอดที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

>>> กองทุน กยศ. <<<

>>> กองทุน กรอ. <<<