ประชุมคณะกรรมการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 เมษายน2560       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2560ชุดใหม่       แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2561       แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปรับแผนกลางปีงบประมาณ       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560-ฉบับทบทวน       คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560       รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญกฐิน 2560       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561       โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,674
  เยี่ยมชมปีนี้ :  51,193
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,207
  IP :  54.81.150.27
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  25-01-2560
4 ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว        
1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย      
2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย       
  2.1 ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้เช่น 59000000000      
  2.2 ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูลเช่น 24 มกราคม 2560      
3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย(นักศึกษา รหัส 56 ต้องนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมมาแสดง)  
4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด  
หมายเหตุ1.ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้   
นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้    
2.เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดเซ็นแบบยืนยันในวันที่ 4-5 กุมภาพันธุ์ 2560 
ตรวจสอบรายชื่อ

กองทุน กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่า 


กองทุน กยศ. ประเภทรายใหม่


กองทุน กรอ.