ประชุมคณะกรรมการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 เมษายน2560       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2560ชุดใหม่       แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2561       แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปรับแผนกลางปีงบประมาณ       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560-ฉบับทบทวน       คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560       รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญกฐิน 2560       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561       โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  24
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,671
  เยี่ยมชมปีนี้ :  51,190
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,204
  IP :  54.81.150.27
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 รายงานการโอนเงิน กองทุน กยศ. กรอ. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  13-11-2559
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนของผู้กู้ยืมเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย กองทุน กยศ.จำนวน 890 ราย กองทุน กรอ. จำนวน 559 ราย ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  งานทุนการศึกษา(พื้นที่นามน)จึงขอแจ้งผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียนก่อนนั้น ยื่นเอกสารเพื่อเบิกคืนค่าเล่าเรียน ณ ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด กองทุนและกลุ่มงานการเงินจึงของแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
  1.ดำเนินการเขียนใบฝากเงิน/โอนเงิน(เข้าบัญชีตนเอง) ที่ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559 (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
  2.เตรียมเอกสารประกอบการเบิกคืนดังนี้
    2.1 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
    2.2 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(ของผู้กู้)
หมายเหตุ หากผู้กู้ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์รับเงินคืนมหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง
 
กองทุน กยศ.

กองทุน กรอ.