ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  49
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  967
  เยี่ยมชมปีนี้ :  13,256
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  667,396
  IP :  3.83.188.254
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  QA พัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.    มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2.    มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3.    มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4.    มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5.    มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6.    มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1– 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน เต็ม 5
7.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กองกลาง   ดำเนินการได้   7  ข้อ  ดังนี้
       1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   โดยจะให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แก่นักศึกษาในช่วงของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (3/3.1/1.2)  และการอบรมตามโครงการค่ายพุทธธรรม ฯ  (3/3.1/1.3)  รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขา ( 3/ 3.1/1.1 )  เพื่อคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษา  , มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ เรื่องงานทุนการศึกษา ทั้งทุนภายนอก และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และให้บริการทำเรื่องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินประจำการ (3/3.1/1.4)  , มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  ภาควิชาศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ไว้คอยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยบุคลากรของภาควิชาศิลปศาสตร์  คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางต่าง ๆ
       2.          มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (3/3.1/2.1)  , จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ (3/3.1/2.2)  , มีการจัดทำ  Social Network ในการติดต่อสื่อสารผ่าน  Facebookรวมถึงการจัดทำวารสารแพรวา เพื่อนำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ (3/3.1/2.3)  Facebook  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  และเว็บไซต์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
http://aln.ksu.ac.th  (3/3.1/2.4)
       3.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทางด้านวิชาการ และวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
          3.1โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   เทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา   (3/3.1/3.1)
          3.2โครงการอบรมสัมมนานิสิต   นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (3/3.1/3.2)
          3.3โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา   มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (3/3.1/3.3)
          3.4โครงการ  Open  House เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2555
 (3/3.1/3.4)
          3.5 โครงการสานฝัน  ปันรัก  เพื่อน้องครั้งที่ 1  (3/3.1/3.5)
       4.          มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (3/3.1/4.1)  , มีการจัดทำ  Social Network  ในการติดต่อสื่อสารผ่าน   Facebook, การจัดทำเว็บไซด์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
http://aln.ksu.ac.thเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกัน (3/3.1/4.2)  Facebook  ศิษย์เก่าสัมพันธ์  ksuar@hotmail.com  (3/3.1/4.3)  บอร์ดประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษา,บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (3/.3.1/4.4) รวมถึงการจัดทำวารสารแพรวา  เพื่อนำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ (3/3.1/4.5)  
       5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า   มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ   อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  (3/3.1/5.1)  
       6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ  1 – 3ทุกข้อ   กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษา  ปีการศึกษา 2554  (3/3.1/6.1)
       7.          มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความต้องการของนักศึกษา  จัดบริการสนองตอบความต้องการ  คือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  ภาควิชาศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (3/3.1/7.1)  การจัดทำระบบ mis งานกิจกรรมนักศึกษา (3/3.1/7.2)  การจัดทำระบบ mis  งานทุนการศึกษา (3/3.1/7.3)  การจัดทำระบบ mis  งานหอพักนักศึกษา
(3/3.1/7.4)  การจัดทำระบบ mis  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (3/3.1/7.5)  การจัดทำระบบ mis  ภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา (3/3.1/7.6)  การจัดทำระบบ mis  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (3/3.1/7.7)  การจัดทำระบบ mis งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (3/3.1/7.8) 
 
 
ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมินตนเอง
(1-5 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ 7 ข้อ
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7)
7 บรรลุเป้าหมาย
 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง:
            3/3.1/1.1       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ / ภาค กศ.ปช. ปี 2554
            3/3.1/1.2       โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่  ปี  2554
            3/3.1/1.3       คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขา 279/2554 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
            3/3.1/1.4       การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องของแหล่งทุนเพื่อการศึกษา การผ่อนผัน รด.
            3/3.1/1.5       ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  ภาควิชาศิลปศาสตร์
            3/3.1/2.1      เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ / เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
            3/3.1/2.2       บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ใต้อาคารช่อตะแบก  หน้าห้องทุนศึกษา และโรงอาหาร
            3/3.1/2.3       Facebook  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  และวารสารแพรวา
            3/3.1/2.4       Facebook  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  และ เว็บไซต์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ http://aln.ksu.ac.th
            3/3.1/3.1       โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เทิดไท้องค์ราชัน  84  พรรษา
            3/3.1/3.2       โครงการอบรมสัมมนานิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
                                 การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            3/3.1/3.3       โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                                11-13  ธันวาคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
            3/3.1/3.4       กิจกรรม  Open  House  เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2555
           3/3.1/3.5       โครงการสานฝัน  ปันรัก  เพื่อน้องครั้งที่ 1 
            3/3.1/4.1       เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  www.dsd.ksu.ac.th
            3/3.1/4.2       เว็บไซต์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
http://aln.ksu.ac.th
           3/3.1/4.3       Facebook   งานพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
            3/3.1/4.4       Facebook   งานศิษย์เก่าสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
           3/3.1/4.5       จดหมายข่าวแพรวา (ออนไลน์)
           3/3.1/5.1       โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 ณ  อาคารบรรณราชนครินทร์  มรภ.กาฬสินธุ์
            3/3.1/6.1       แบบประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ   กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2554
           3/3.1/7.1       จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  ภาควิชาศิลปศาสตร์
           3/3.1/7.2       การจัดทำระบบ   mis   งานทุนการศึกษา
           3/3.1/7.3       การจัดทำระบบ   mis   งานหอพักนักศึกษา
           3/3.1/7.4       การจัดทำระบบ   mis   งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
           3/3.1/7.5       การจัดทำระบบ   mis   ภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา
           3/3.1/7.6       การจัดทำระบบ   mis   ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
           3/3.1/7.7       การจัดทำระบบ   mis   งานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม
          จุดแข็ง
              1)มีการจัดทำแผนปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
              2)  มีการประชุมวางแผนการทำงาน
              3)  มีบุคลากรที่เข้าใจในงานเป็นอย่างดี
              4)  มีทีมองค์การนักศึกษา (สภานักศึกษา  และ  องค์การบริหารนักศึกษา)  ช่วยปฏิบัติงาน
         แนวทางเสริม
              1) เพิ่มบุคลากรในกลุ่มงานให้เพียงพอต่อภาระงานที่ปฏิบัติ
              2)  เพิ่มงบประมาณในส่วนครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
              3)  เพิ่มอุปกรณ์อำนวยและสิ่งอำนวยความสะดวก 
              4)  ให้บุคลากรเข้าร่วม  อบรม  ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1) การสรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกด้าน
              2)  การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
              3)  การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานักศึกษา   ให้กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
              4)  การสร้างและปรับปรุงที่ทำการกิจกรรมนักศึกษา
              5)  ขาดระเบียบว่าด้วยการพิจารณางบประมาณ  ด้านกิจกรรมนักศึกษา
             
 
 
ผู้รับผิดชอบ

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้ดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล
1. นายเดชา  บุ่งอุทุม 1. นายเดชา  บุ่งอุทุม
2. นายจรยุทธ   ภูกิ่งหิน
3. นายสุริยา  อุ่นทะโคตร
4. นายวทัญญู  แก้วสุพรรณ
5. นายจตุรงค์  ศรีสุธรรม
6. นางสาวชุติปภา   โคกลือชา
7. นายณรงค์   อุไรโคตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กองกลางจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
         - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
         - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
         - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กองกลาง  ดำเนินการได้  5  ข้อ
          1. มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (3/3.2/1.1)   และปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา (3/3.2/1.2)
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3/3.2/1.3)
          2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณการศึกษาแก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีดังนี้
ข้อมูลทาง Website  ซึ่งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาสามารถหาได้จากในส่วนกลาง งานกิจกรรมนักศึกษา และในส่วนของคณะต่าง ๆ  การให้ความรู้โดยผ่านการประชุมและอบรม  งานกิจกรรมนักศึกษาจัดให้มีการประชุมของกลุ่มกิจกรรม  โดยมีการระดมปัญหาทีเกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข  ตามกระบวนการ PDCA  การเขียนโครงการต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังยังมีให้ความรู้โดยการสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การออกค่าย  การทำกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ เป็นต้น  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการอบรมสัมมนานิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3/3.2/2.1)  โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (3/3.2/2.2)      คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (3/3.2/2.3)
          3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
                    3.1  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
                       3.1.1  โครงการประเพณีร้องเพลงมหาวิทยาลัย  รับน้องใหม่  ประกวด Freshy  
                       บายศรีสู่ขวัญน้องพี่  (3/3.2/3.1)
                       3.1.2  โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  (3/3.2/3.2)
                    3.2  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
                       3.2.1  โครงการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 35
                                  (3/3.2/3.3)
                       3.2.2  โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 9 (3/3.2/3.4)
                    3.3  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
                        3.3.1  โครงการราชภัฏกาฬสินธุ์  ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม  (3/3.2/3.5)
                        3.3.2  โครงการเปิดโลกกิจกรรม (3/3.2/3.6)
                        3.3.3  โครงการค่ายราชภัฏ (อีสาน)  อาสาพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่ 12 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  (3/3.2/3.7)
                        3.3.4  โครงการสานฝัน  ปันรัก  เพื่อน้องครั้งที่ 1  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (3/3.2/3.8)
                    3.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
                        3.4.1  โครงการค่ายพุทธธรรม  พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่  (3/3.2/3.9)
                        3.4.2  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  วันราชภัฏ (3/3.2/3.10)
                    3.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
                        3.5.1  โครงการแห่เทียนพรรษา  (3/3.2/3.11)
                        3.5.2  โครงการสมมาน้ำ  เดือนสิบสอง  ล่องประทีป ( ลอยกระทง )  (3/3.2/3.12)
                    ระดับบัณฑิตศึกษา
                        3.6.1    โครงการสัมมนาวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตศึกษาป.โท  สาขาบริหารการศึกษา  (3/3.2/3.13)
                        3.6.2   โครงการสัมมนาวิชาชีพ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
                                   ประสบการณ์วิชาชีพครู  (3/3.2/3.14)
         
 
 
4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
4.1   นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (3/3.2/4.1)
                   4.2   นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนานิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา   ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (3/3.2/4.2)
                   4.3  รายชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา (3/3.2/4.3) 
                   4.3  รายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา (3/3.2/4.4) 
5.  มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมทั้ง 5ประเภท จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละโครงการ และสรุปผลออกมาเป็นรูปเล่ม (3/3.2/5.1)
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
    เอกสารสรุปกิจกรรมโครงการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2555(3/3.2/6.1)
 
ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน (ข้อ) คะแนนการประเมิน ตนเอง
(1-5 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมาย
6  ข้อ 6 ข้อ
(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,6 )
6 บรรลุเป้าหมาย
 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง:
            3/3.2/1.1     แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   ปี 2554
            3/3.2/1.2     ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  ปี 2554
            3/3.2/1.3     คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา)
            3/3.2/2.1     โครงการอบรมสัมมนานิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
                                 การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม11 -13 มีค 55
            3/3.2/2.2     โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (11  ธันวาคม 2554)
            3/3.2/2.3     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
            3/3.2/3.1     โครงการประเพณีร้องเพลงมหาวิทยาลัย  รับน้องใหม่  ประกวด Freshy 
                 บายศรีสู่ขวัญน้องพี่    
          3/3.2/3.2        โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  (30 มิย 54)
          3/3.2/3.3        โครงการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 35
                                 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
          3/3.2/3.4       โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 9
          3/3.2/3.5       โครงการราชภัฏกาฬสินธุ์  ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม  (29  ตุลาคม 2554)
          3/3.2/3.6       โครงการเปิดโลกกิจกรรม  (27 กรกฎาคม  2554)
          3/3.2/3.7       โครงการค่ายราชภัฏ (อีสาน)  อาสาพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่ 12 จัดโดย
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
          3/3.2/3.8      โครงการสานฝัน  ปันรัก  เพื่อน้องครั้งที่ 1  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทร่วมกับ
                                คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
          3/3.2/3.9        โครงการค่ายพุทธธรรม  พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ 
         3/3.2/3.10      กิจกรรมทำบุญตักบาตร  วันราชภัฏ
         3/3.2/3.11      โครงการแห่เทียนพรรษา 
         3/3.2/3.12     โครงการสมมาน้ำ  เดือนสิบสอง  ล่องประทีป ( ลอยกระทง )
         3/3.2/3.13     โครงการสัมมนาวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตศึกษา ป.โท  สาขาบริหารการศึกษา 
          3/3.2/3.14    โครงการสัมมนาวิชาชีพ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
                                ประสบการณ์วิชาชีพครู 
          3/3.2/4.1        นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา   มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
          3/3.2/4.2        นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนานิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา   ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
         3/3.2/4.3        รายชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา   (ประกาศแต่งตั้ง)
         3/3.2/4.4        รายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา   (ประกาศแต่งตั้ง)
         3/3.2/5.1        ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งหมด  18โครงการ  ปี 2554
         3/3.2/6.1        เอกสารสรุปกิจกรรมโครงการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2555
 
ผู้รับผิดชอบ
 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้ดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล
1. นายเดชา  บุ่งอุทุม 1. นายเดชา  บุ่งอุทุม
2. นายจรยุทธ   ภูกิ่งหิน
3. นายสุริยา  อุ่นทะโคตร
4. นายวทัญญู  แก้วสุพรรณ
5. นายจตุรงค์  ศรีสุธรรม
6. นางสาวชุติปภา   โคกลือชา
7. นายณรงค์   อุไรโคตร